ร่วมงานกับเรา


บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด / Papermate(Thailand) Co., Ltd.

เราเป็นผู้ให้บริการด้านสิ่งพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลขนาดใหญ่ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

ตาแหน่ง ลักษณะงาน คณุสมบัติ
Graphic Design • ใช้โปรเเกรม Photoshop , Illustrator, InDesign ฯลฯ
• จัดวาง Layout สำหรับงานพิมพ์ ได้ (พิจารณาพิเศษ)
• ออกแบบงานใหม่ๆ เกี่ยวกับงานพิมพ์ต่างๆ ได้ (พิจารณาพิเศษ)
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
• ไม่จำกัดเพศ
• ไม่จำกัดอายุ
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
• สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, InDesign ฯลฯ ได้
• มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
• มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมเรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่เสมอ
• มีความรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบ ทำงานตรงต่อเวลา รวดเร็ว
พนักงานฝ่ายขาย • แนะนำเสนอขายงานพิมพ์ ตามเป้าหมายยอดขาย
• ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้า และดูว่าลูกค้าต้องการ บริการเพิ่มเติมในด้านใด
• ติดต่อ ประสานงาน และจัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า
• ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท เพื่อให้ผลิตงานตรงตามความต้องการ และเวลาของลูกค้า
• ให้บริการหลังการขาย และติดตามความพึงพอใจกับลูกค้า
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
• เพศหญิง
• ระดับการศึกษา ตั้งแต่ปริญญาตรี ขึ้นไป
• มีไหวพริบ กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน
• มียานพาหนะเป็นของตัวเอง พร้อมใบขับขี่
• หากมีประสบการณ์ด้านโรงพิมพ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Programmer

 

  • • วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Web Application และ Application
    ส่วนของ Front End และ Back End ตาม Requirement ของลูกค้า
  • • แก้ไขปัญหา / ปรับปรุงพัฒนาข้อผิดพลาดจาก Web Application และ Application ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
  • • ตรวจสอบ สร้าง และออกแบบ Relational Database และ SQL Query ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 3-5 ปี
• มีความรู้ทักษะด้าน SQL Server
• มีความรู้ด้านภาษา C#, Java , jQuery และ Java Script
Admin • มึความละเอียดรอบคอบ ในการทำงานด้านข้อมูล และตัวเลข
• ทักษะการติดต่อประสานงาน
• Microsoft Excel
• สรุปรวมยอดคิดค่าใช้จ่าย รายเดือน
• ประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำและนำเสนอ รายงานสรุปต่าง ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
• เพศ ชาย/หญิง
• ปวส. - ปริญญาตรี (สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
• สามารถทำงานเป็นกะได้
+ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
Document Control & Admin Support

• งานต่างๆ ไปให้กับฝ่าย หรือแผนกที่ตนเองรับผิดชอบ
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ควบคุมเอกสารตามระบบ ISO
• จัดทำและนำเสนอ รายงานสรุปต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
• เพศ ชาย/หญิง
• ปวส. - ปริญญาตรี (สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
• สามารถทำงานเป็นกะได้
+ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

Junior Programmer

• เขียนโปรแกรม และทดสอบด้วยตนเอง
• เขียนและปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• ดูแลระบบงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บริการลูกค้าตามข้อกำหนด
• พัฒนาระบบงานตามความต้องการของลูกค้า
• แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามกระบวนการ Incident & Problem Management
• ใช้ Programming เพื่อพัฒนา Program ด้วยภาษา C#.Net (Windows Application, Web Application)

  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
    • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ / สาขาสถิติประยุกต์ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    • Fresh graduates are welcomed
Application Support • มีทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
• Run ข้อมูลงานรายวัน/รายเดือน
• จัดทำโปรแกรม / ชุดคำสั่งเบื้องต้นสำหรับฝ่ายผลิต
• ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และฝ่ายผลิต
• หากมีทักษะ การใช้โปรแกรม ด้าน Document Composition จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
• จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ / สาขาสถิติประยุกต์ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• Fresh graduates are welcomed

สวัสดิการ :

เงินเดือน / ปรับเงินเดือนประจําปี / โบนัสประจําปี (ตามผลประกอบการ) / ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วันและเวลาปฎิบัติงาน :

ทำงานวันจันทร์ –เสาร์ เวลา 8.30–17.30 น.

วิธีสมัคร :

ส่งประวัติพร้อมแนบ Resume ได้ที่ E-mail : hrm@papermate.co.th

บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ที่อยู่ 91 ซอยอ่อนนุช 65 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
หรือ 098-8721089 (ฝ่ายบุคคล คุณขนิษฐา) www.papermate.co.th