ร่วมงานกับเรา


บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด / Papermate(Thailand) Co., Ltd.

เราเป็นผู้ให้บริการด้านสิ่งพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลขนาดใหญ่ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

ตาแหน่ง ลักษณะงาน คณุสมบัติ
Admin • มึความละเอียดรอบคอบ ในการทำงานด้านข้อมูล และตัวเลข
• ทักษะการติดต่อประสานงาน
• Microsoft Excel
• สรุปรวมยอดคิดค่าใช้จ่าย รายเดือน
• ประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำและนำเสนอ รายงานสรุปต่าง ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
• เพศ ชาย/หญิง
• ปวส. - ปริญญาตรี (สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
• สามารถทำงานเป็นกะได้
+ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
Document Control & Admin Support

• งานต่างๆ ไปให้กับฝ่าย หรือแผนกที่ตนเองรับผิดชอบ
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ควบคุมเอกสารตามระบบ ISO
• จัดทำและนำเสนอ รายงานสรุปต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

• เพศ ชาย/หญิง
• ปวส. - ปริญญาตรี (สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
• สามารถทำงานเป็นกะได้
+ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

Junior Programmer

• เขียนโปรแกรม และทดสอบด้วยตนเอง
• เขียนและปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• ดูแลระบบงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บริการลูกค้าตามข้อกำหนด
• พัฒนาระบบงานตามความต้องการของลูกค้า
• แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามกระบวนการ Incident & Problem Management
• ใช้ Programming เพื่อพัฒนา Program ด้วยภาษา C#.Net (Windows Application, Web Application)

  • • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ / สาขาสถิติประยุกต์ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    • Fresh graduates are welcomed
Application Support • มีทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
• Run ข้อมูลงานรายวัน/รายเดือน
• จัดทำโปรแกรม / ชุดคำสั่งเบื้องต้นสำหรับฝ่ายผลิต
• ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และฝ่ายผลิต
• หากมีทักษะ การใช้โปรแกรม ด้าน Document Composition จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ / สาขาสถิติประยุกต์ / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• Fresh graduates are welcomed

สวัสดิการ :

เงินเดือน / ปรับเงินเดือนประจําปี / โบนัสประจําปี (ตามผลประกอบการ) / ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วันและเวลาปฎิบัติงาน :

ทำงานวันจันทร์ –เสาร์ เวลา 8.30–17.30 น.

วิธีสมัคร :

ส่งประวัติพร้อมแนบ Resume ได้ที่ E-mail : hrm@papermate.co.th

บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จากัด
ที่อยู่ 91 ซอยอ่อนนุช 65 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.
หรือ 098-8721089 (ฝ่ายบุคคล คุณขนิษฐา) www.papermate.co.th