e-Tax Invoice and e-Receipt


e-Tax คืออะไร ?
e-Tax Invoice & e-Receipt เป็นระบบที่กรมสรรพากรกำหนดขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์ ให้ผู้ประกอบการสามารถจัดทำใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการลดต้นทุน ในการออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน รวมถึงส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันที และสามารถส่งข้อมูลการซื้อขาย ให้กับกรมสรรพากรได้ตรงตามเวลา

e-Tax Invoice & e-Receipt

เป็นระบบที่กรมสรรพากรกำหนดขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้ประกอบการสามารถจัดทำใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนในการออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน รวมถึงส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันที และสามารถส่งข้อมูลการซื้อขายให้กับกรมสรรพากรได้ตรงตามเวลา

 

<< เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เกี่ยว www.eTaxThailand.com >>

 

 

เปรียบขึ้นตอนการออก Tax Invoice กับ e-Tax Invoice

ขั้นการออก Tax Invoice แบบทั่วๆ ไป

 

 

ขึ้นตอนการทำงานของ e-Tax Invoice

 

หากเปลี่ยนมาใช้ ใบเสร็จใบกำกับ อิเล็กทรอนิกส์ จะลดค่าใช้จ่าย ในการออกใบเสร็จ และใบกำกับลงจากเดิมที่ต้องพิมพ์เอกสารออกมา และจ้างคนไปส่งเอกสาร หรือเช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสาร

 

 

 

 

การเตรียมความพร้อมในการทำระบบ e-Tax Invoice
การจัดเตรียมด้วยตัวเอง

การเตรียมตัวก่อนเริ่มทำ e-tax Invoice & e-Receipt
1. ทำการขอ CA จากบริษัทที่ได้รับรองจาก กรมสรรพากร
2. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บ CA โดยอุปกรณ์ดังกล่าว ต้องมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ที่แนะนำ Hardware Security Module (HSM)
3. ปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้ตรงกับระเบียบที่กรมสรรพากรกำหนดไว้
4. พัฒนาโปรแกรมสำหรับลงลายมือดิจิตอล (Digital Signature)
5. ลงทะเบียนกับกรมสรรพากรเพื่อขอสิทธิจัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt

 

 

การจัดเตรียมผ่านทางเรา

จะเห็นได้ว่า... ถ้าจัดเตรียมผ่านทางเรา จะลดขั้นตอน และค่าใช้จ่ายลดลงไปได้มาก ช่วยให้ลูกค้าประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย เป็นอย่างดี

วีดีโอ แนะนำ e-Tax Invoice & e-Receip จาก กรมสรรพากร

The Thailand eTax Symposium 2019

เทรนด์ใหม่วันนี้ ต้องใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดต้นทุนของเรา ลูกค้าได้รับความสะดวก ด้วยการจัดทำ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้สะดวก รวดเร็ว วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจได้

เข้าใจ e-Tax Invoice & e-Receipt ภายใน 3 นาที

เริ่มต้นกับ e-Tax Invoice & e-Receipt เข้าใจอย่างง่าย (sub eng)

การบริหารจัดการเอกสารภาษี ในยุคดิจิทัล

e-Tax Invoice & e-Receipt หรือ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ คือ การจัดทำข้อมูลใบกำกับภาษี รวมถึงใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ ให้เป็นรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องมีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) หรือประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ก่อนส่งให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการ พร้อมส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากร

e-Tax Invoice & e-Receipt (sub eng)

การจัดทำและนำส่งข้อมูล ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับทางเลือกแบบ e-Tax-Invoice & Reciept คือ การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ XML หรือจัดทำในรูปแบบไฟล์อื่นๆ เช่น PDF ที่ต้องลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ส่งมอบให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ขาย และนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร เป็นรายเดือนภาษี ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

e-Tax Invoice by Email

คือ การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ PDF/A-3 เท่านั้น โดยส่งอีเมลถึงผู้ซื้อและสำเนา CC ไปยังระบบกลาง เพื่อให้ระบบ ประทับรับรองเวลา (Time Stamp) จากนั้น ระบบ e-Tax Invoice by Email จะส่งใบกำกับภาษีที่ประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ไปยังอีเมลของผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน และนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร โดยอัตโนมัติ

ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม

e-Payment ก้าวสู่ยุคใหม่ของระบบภาษี และเอกสารธุรกรรม e-Tax Invoice , e-Receipt ความสะดวกและรวดเร็ว ในการชำระภาษี ที่มีช่องทางการนำส่งที่หลากหลาย ตามความพร้อมของเทคโนโลยี และขนาดของกิจการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • Sale : คุณจิตกร หรือ คุณธนารัตน์     Mobile : 081-9113359 , 089-9811111  Line ID : Click add friend

  • E-Mail : etaxthailand@gmail.com  Website : www.eTaxThailand.com    FB : eTaxThailand